4-2 تفسیر داده ها……………………………………………………………………………………………42
4-2-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………42
4-2-2 فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………..25
4-2-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………26
4-2-4فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………….. 28
4-2-5فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………..29
4-2-6 فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………….30
4-2- 7 فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………31
4-2-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………32
4-2-9 فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………………34
4-2-10فرضیه دهم ………………………………………………………………………………………….35
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41
5-2 بحث و تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………..41
5-3نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………45
5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق ………………………………………………………………………… 45
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………….. 46
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….47
چکیده انگلیسی 52………………………………………………………………………..
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
4-1 جدول………………………………………………………………………………………………. 24
4-2 جدول………………………………………………………………………………………………25.
4-3جدول………………………………………………………………………………………………..26
4- 4جدول……………………………………………………………………………………………….28
4-5 جدول……………………………………………………………………………………………….29
4-6 جدول……………………………………………………………………………………………….30
4-7 جدول……………………………………………………………………………………………….31
4-8 جدول……………………………………………………………………………………………….33
4-9 جدول……………………………………………………………………………………………….34
4-10جدول………………………………………………………………………………………………35
4-11جدول………………………………………………………………………………………………37
4-12جدول……………………………………………………………………………………….37
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1 نمودار………………………………………………………………………………………………….38
4-2نمودار……………………………………………………………………………………………39
چکیده
هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ویستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ایجاد شد. رت ها به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1 (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی (C)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته ای 5 روز و روزی 1 ساعت در یک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با استفاده از روش گاواژ به آزمودنی ها خورانده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش معنی دار دارد ولی ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر است پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند.
واژگان کلیدی : دیابت ملیتوس ، تمرین استقامتی ، شنبلیله ، ویسفاتین ، واسپین

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- 1مقدمه
چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی است که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع 2 و فشار خون زیاد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.
دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش قند خون مشخص می شود Et al,2010,1883-1892) & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین ، مقاومت به انسولین یا هر دو می شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).
در سال 2000، 8 /2 درصد جمعیت در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن است تا سال 2025 از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش 42 درصد در کشورهای توسعه یافته و70 درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می شود و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی دلایل اصلی مرگ و میرهستند134-138) A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز است ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن انسان همیشه بیشتر غذاهایی را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی است که در پانکراس ساخته می شود. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،بنابراین در داخل خون باقی می ماند و این باعث می شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,2005,111-134) Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده است که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی است که به تازگی کشف شده است و در بافت چربی احشایی بیان می شود. گذشته از بیان در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور- ? (? TNF-) بیان می شودEt al , 2009,1) & Lambert). نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراین یافتن روشهای خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.
همچنین هورمون واسپین به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت.درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. گزارش شده است که در نمونه های انسانی غلظت mRNAواسپین سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه است (Yin & Et al ,2009,2530-2533). زنان دیابتی با کنترل قندی خوب سطوح واسپین کمتری نسبت به کنترل های قندی ضعیف دارند. در رت های 1 OLETF، سطوح واسپین سرم در سنی که چاقی و غلظت های انسولین پلاسما به اوج می رسد ،به اوج رسید. البته ، سطوح واسپین با بدتر شدن دیابت و از دست دادن وزن بدن کاهش یافت (Nese Ersoz & Et al,2009,16065-70). راه های مختلف برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد و توصیه شده است. انواع مختلفی از داروهای کاهنده قند خون وجود دارند.البته،بیشتر این داروها ممکن است عوارض جانبی از قبیل : افت شدید قند خون،اسیدوز لاکتیک، آسیب سلول کبدی ،ناراحتی گوارشی، سردرد، سرگیجه و حتی مرگ ایجاد کند2009 ,1-19) , & Et al Hui).گلی بن کلامید از خانواده سولفونیلوریا است و عوارض جانبی داروهای این خانواده شامل: افت شدید قند خون ، افزایش وزن (4-1کیلوگرم در طول 6 ماه)، واکنش های پوستی، به ندرت هیپوناترمی یا سطح پایین سدیم در خون است (B?senberg &- van Zyl,2008,80-88). و علاوه بر این در طول شش سال 44 درصد کارایی در بیماران از بین می رودGupta &- chakraborty ,2011,74-80)).
متفورمین ،یک بیگوانید، حساسیت به انسولین را افزایش و برون ده گلوکز کبدی را کاهش می دهد و برای بیماران دیابتی چاق مفید است بدلیل اینکه سطوح زیاد انسولین را کاهش می دهد و به از دست دادن
وزن کمک می کند) Albu &- Raja-Khan, 2003, 1-19). اما عوارض جانبی متفورمین شامل
حالت تهوع ، اسهال و اسیدوز لاکتیک است,80-88)2008B?senberg &- van Zyl). برای جلوگیری از اسیدوز لاکتیک متفورمین نباید توسط بیماران دیابتی که بیماری شدید کبدی، کلیوی یا قلبی دارند استفاده شود(,2003,1-19 Albu &- Raja-Khan). درمان با انسولین باعث ایجاد افت شدید قند خون و دیستروفی چربی در محل تزریق می شود (Gupta &- chakraborty,2003,74-80 ). یکی از روش های ساده و بی خطر برای درمان دیابت استفاده از داروهای گیاهی است که عوارض اندکی دارد. شنبلیله گیاهی با کاربردهای پزشکی سنتی در دیابت است است ( Vaez Mahdavi & Et al ,2008,59-63). شنبلیله برای کاهش قند خون بعد از صرف غذا موثر است.بخش مناسب شنبلیله دانه است. اجزای فعال شامل تریگونلین ، 4 هیدروکسی ایزولوسین و سوتولن است . حدود 80 درصد محتوی کل آمینواسیددر دانه ها به صورت 4 هیدروکسی ایزولوسین موجود است که به نظر می رسد به طور مستقیم انسولین را تحریک می کند . این اثر وابسته به گلوکز است و تنها در حضور غلظت های متوسط تا بالای گلوکز اتفاق می افتد,1-5) Klemens,2006). شنبلیله گیاهی است که در سرتاسر هند و مناطق خاصی از چین کشت می شود. دانه های شنبلیله به عنوان داروی گیاهی در بسیاری از نقاط دنیا برای اثرات ضد نفخ ، نیروبخشی و به عنوان داروی مقوی غرایز جنسی استفاده می شود. گزارشات مختلف نشان داده اند که دانه های شنبلیله می توانند گلوکز خون و کلسترول را در افراد دیابتی نوع 1 و 2 و در حیوانات دیابتی آزمایشگاهی کاهش دهند& Et al ,2007,422-426) Wan-Li).
اثرات کاهندگی قند خون به مکانیسم های مختلفی نسبت داده شده است. درانسانها ، دانه های شنبلیله اثرات کاهندگی قند خون را با تحریک ترشح انسولین وابسته به گلوکز از سلولهای بتای پانکراس و نیز توسط مهار کردن فعالیت های آلفا-آمیلاز و سوکراز، دو آنزیم روده ای درگیر در متابولیسم کربوهیدرات ، اعمال می کنند & Et al,2003,20-27) Basch).
دانه های شنبلیله حاوی مقدار زیادی فیبر (30 درصد فیبر محلول و 20 درصد فیبر نامحلول) است. نقش فیبر در کاهش گلوکز خون بیمار دیابتی به طور وسیعی مطالعه و ثابت شده است. بنابراین یکی از مکانیسم های دیگری که دانه های شنبلیله سطح گلوکز خون را کاهش می دهد ناشی از محتوی زیاد فیبر محلول آن است که تخلیه معده را به تاخیر می اندازد و در جذب گلوکز دخالت می کند ( & Et al ,2009,134-138 A.Bawadi) . دانه های شنبلیله همچنین تری گلیسیرید سرم ، کلسترول کل ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین را کاهش می دهد. این اثرات شاید ناشی از ساپوجنین ها باشد که دفع کلسترول صفراوی را افزایش می دهد تا منجر به سطوح پایین تر کلسترول سرم شود.
اثر کاهندگی لیپید شنبلیله شاید مرتبط با قسمت استروژنیک آن باشدکه به طور غیرمستقیم هورمون تیروکسین تیروئید را افزایش میدهد ,20-27) & Et al ,2003 Basch). گزارش شده است که د انه های شنبلیله مدر و ضد سرفه نیز می باشند (Et al,2009,49-51 &Zargar ).
یکی دیگر از راه های مناسب کنترل قند خون انجام برنامه های فعالیت بدنی است,1997,339-343) C. Jimenez). در مطالعاتی که به بررسی اثرات متابولیکی و اندوکرینولوژی ورزش پرداخته اند، نشان داده شده است که فعالیت جسمانی مصرف گلوکز خون و اسیدهای چرب آزاد را در عضلات افزایش می دهد و سطوح گلوکز خون در بیماران دیابتی که به خوبی کنترل شده اند را کاهش می دهد Etal,2003,314-320) & Sato). فواید ورزش منظم برای دیابت شامل : A1Cپایین تر در کودکان و بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع یک ،کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، افزایش فشار خون، سرطان کولون، چاقی و پوکی استخوان،افزایش امید به زندگی، افزایش استقامت قلبی عروقی،تناسب عضله و انعطاف پذیری و افزایش حساسیت به انسولین کل بدن است (,27-302004 C. Riddell &-, A. Perkins). خطرات ورزش منظم برای دیابت شامل: افزایش قند خون،کاهش قند خون،آسیب عضلانی- اسکلتی،عارضه قلبی عروقی(آنژین صدری، سکته قلبی، بی نظمی قلبی،مرگ ناگهانی)، بدتر شدن اساسی آسیب شبکیه و آسیب کلیه است,2004,27-30) C. Riddell &- A. Perkins). فعالیت هوازی منظم پروفایل لیپیدی خون، فشار خون و ضربان قلب استراحت، ترکیب بدنی و کنترل قندی را افزایش می دهد و کلسترول را نیز کاهش می دهد.به علاوه ، به بیماران کمک می کند تا وزن خود را کاهش دهند (,2007,130-3 Bronwyn). تمرین استقامتی به عنوان مناسب ترین شکل ورزش با بسیاری اثرات متابولیکی مثبت از قبیل افزایش در پروفایل لیپیدی، کاهش چربی بدن و کاهش سطوح گلوکز خون همراه است . همچنین تمرین استقامتی در بهبود مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2 و افراد چاق غیر دیابتی موثر به نظر می آید (Et al,2005,1527-1533 & Cauza). با توجه به موارد یاد شده فوق پژوهشگر در نظر دارد تا به مطالعه استفاده همزمان از دو عامل فعالیت ورزشی استقامتی و مصرف خوراکی عصاره شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بپردازد.
1 – 2 بیان مسئله پژوهش
دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش قند خون مشخص می شود al,2010,1883-1892) Et & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین ، مقاومت به انسولین یا هر دو می شود ((Zaheer Baquer & Et al ,2011,1-21.بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش42 % در کشورهای توسعه یافته و70%در کشورهای در حال توسعه باشد (Et al ,2009 ,134-138 & A.Bawadi). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). داروهای کاهنده قند خون سنتتیک (مثل گلی بنکلامید) زیادی برای درمان دیابت وجود دارد البته این داروها به طور عادی عوارض جانبی نظیر تلقین به بیماران برای قطع دریافت دارو و پیشروی دیابت نوع 2 با عوارض حاد و مزمن بیشتر و حتی مرگ ایجاد می کنند ( Et al ,2009,134-138& A.Bawadi). به این دلیل ، توانایی درمان بیماری در مراحل اولیه ، اما با عوارض جانبی کمتر و هزینه کمتر، بخصوص ناشی از این عقیده که درمان های طبیعی باعث آسیب کمتر به موجود زنده می شود کمک بزرگی به بیماران دیابتی می کند (Et al ,2009,134-138 & A.Bawadi). با وجود اینکه متفورمین یکی از بهترین داروها برای درمان دیابت است،اما نباید توسط افرادی که بیماری شدید کبدی ،کلیوی و قلبی دارند استفاده شود (,2006, 505-528 Et al & Zargar). یکی از روش های ساده و بی خطر برای درمان دیابت استفاده از داروهای گیاهی است که عوارض اندکی دارد. شنبلیله گیاهی با کاربردهای پزشکی سنتی در دیابت است (Et al ,2008 ,59-63 & Vaez Mahdavi). نتیجه یک مطالعه نشان داد که دانه های شنبلیله می توانند گلوکز خون و کلسترول را در افراد دیابتی نوع 1 و 2 و در حیوانات دیابتی آزمایشگاهی کاهش دهند( Et al , 2007,422-426& Wan-Li). تمرین استقامتی نیز به عنوان مناسب ترین شکل ورزش با بسیاری اثرات متابولیکی مثبت از قبیل بهبود در پروفایل لیپیدی، کاهش چربی بدن و کاهش سطوح گلوکز خون همراه است . همچنین تمرین استقامتی در افزایش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع 2 و افراد چاق غیر دیابتی موثر به نظر می آید ( Et al , 2005 , 1527-1533& Cauza). این فرض وجود دارد که ورزش و گیاهان دارویی بتوانند جایگزین مناسبی برای درمان و پیشگیری این بیماری در مقایسه با داروهای شیمیایی مورد استفاده باشد. با توجه اثرات سودمندی که شنبلیله و همچنین تمرین استقامتی می تواند بر پاسخ های هیپوگلیسمیک، هیپولیپیدمیک، انسولین، پاسخ های سایتوکاینی مؤثر بر درمان بیماری دیابت داشته باشد، و همچنین با توجه به اینکه استفاده از شیوه های درمانی کنونی ممکن است با عوارض جانبی زیادی برای بیماران همراه باشد بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به سوالات زیر طراحی و اجرا شد: عصاره آبی شنبلیله بر سطوح هورمون های مترشحه از بافت چربی رت های دیابتی چه اثری دارد؟ تمرین استقامتی بر سطوح هورمون های ویسفاتین و واسپین که از بافت چربی رت های دیابتی ترشح می شوند چه اثری دارد؟ آیا ترکیب تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح هورمون های ویسفاتین و واسپین تاثیرگذار است؟ و ترکیب تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله چه تفاوتی با اعمال هریک از آن ها به صورت مجرد دارد؟
1- 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اینکه دیابت شیرین به عنوان یکی از پنج دلیلی که باعث مرگ و میردر جهان می شود ، معرفی می شود و از بین روش های درمانی متعدد ، درمان با داروهای گیاهی برای این بیماری بخشی از پزشکی سنتی برای سالیان دراز است. گیاهان دارویی طبیعی برای درمان دیابت روی کاهش قند خون و کاهش اثرات زیان آور این بیماری متمرکز می شوند. پزشکی سنتی مشتق شده از گیاهان دارویی توسط60 % جمعیت دنیا استفاده می شود.اگرچه یافته های مختلفی برای کاهش اثرات بیماری دیابت و عوارض جانبی آن وجود دارد ،فرمولاسیون گیاهی به علت عوارض جانبی کمتر و هزینه پایین تر ترجیح داده می شوند.( Baby &- D.Jini , 2011, 352-376) ورزش منظم نیز به کنترل کردن قند خون که موجب کاهش خطر توسعه عوارض دیابت از قبیل آسیب عصبی و آسیب کلیوی می شود ، کمک می کند Et al,2003,20-27)& Penny).
به همین منظور در این پژوهش به بررسی ترکیب درازمدت فعالیت هوازی و گیاهان دارویی (گیاه شنبلیله) بر متغیرهای مهم و اثرگذار در درمان دیابت پرداخته می شود که در صورت مثبت بودن نتایج این پژوهش می توان آن را به بیماران دیابتی و مراکز مربوط به درمان دیابت توصیه کرد. امید است که نتایج این پژوهش بتواند مشکلی از مشکلات جامعه پزشکی و بیماری دیابت که یک معضل بزرگی در جامعه کنونی می باشد حل نماید.
1 – 4 اهداف پژوهش
الف) هدف کلی
هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از :
یافتن اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین رت های دیابتی شده با STZ .
اهداف اختصاصی
1). یافتن تاثیریک دوره تمرین استقامتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
2). یافتن تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
3). یافتن تاثیر یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
4). یافتن تاثیریک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg74/1 بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
5) یافتن تاثیریک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
6) یافتن تاثیریک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
7). یافتن تاثیر ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
8). یافتن تاثیر ترکیب یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg74/1 بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با.STZ
9). یافتن تاثیر ترکیب یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg87/0 بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با.STZ
10). یافتن تاثیر ترکیب یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg1.74 بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با .STZ
1- 5 فرضیه های پژوهش
1).یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
2). یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر
معنی دار دارد.
3). یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
4). یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
5).یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
6). یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
7). ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
8) ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
9). ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
10). ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد.
1- 6 محدودیت های پژوهش
با توجه به دیابتی بودن رت ها و احتمال مرگ و میر آنها که می تواند برای پژوهش محدودیت ایجاد کند ما در گروه ها 16 رت اضافه یعنی در هر گروه 2 رت اضافه قرار دادیم.
1 – 7 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرین استقامتی: تمرین های هستند که با فعال کردن سیستم انرژی هوازی موجب افزایش در اکسیژن مصرفی و افزایش سوخت و ساز چربی ها می شود(Et al,2005,1527-1533 & Cauza).
شنبلیله: گیاهی است که ریشه، ساقه، برگ و دانه آن می تواند دارای خواص دارویی باشد
(Et al,2003,20-27& Basch).
ویسفاتین: ویسفاتین ادیپوسایتوکاینی است که در سال 2005 شناخته شده است و نام آن این اندیشه را نشان می دهد که به طور برجسته توسط چربی احشایی تولید می شود(Et al , 2012,68-74 & Safarzade). ویسفاتین ادیپوکاینی است که از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند

( Et al,2007,399-404& Sun).
واسپین: به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است.در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت. درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. در انسان ها ،گزارش شده است که غلظت mRNAواسپین سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه است
(Et al ,2008 ,59-63& Vaez Mahdavi).
2- 1 مقدمه
با توجه به عنوان پژوهش حاضر که تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با STZ است در این فصل بحث هایی در مورد بیماری دیابت، تمرین استقامتی، شنبلیله، ویسفاتین و واسپین ارائه شده و به نتایج بعضی از پژوهش هایی که در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است ، اشاره می شود.
2 – 2 مبانی نظری پژوهش
شنبلیله با نام علمی Trigonella foenum-graceum یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است. منشا آن در هند و آفریقای شمالی است. شنبلیله گیاهی یکساله است که ارتفاع آن تا 61 سانتی متر می رسد. برگ ها و دانه های آن که در غلاف های دراز بالغ می شوند ، برای تهیه عصاره ها یا پودرها برای مصرف دارویی استفاده می شوند . مکتوبات به جا مانده نشان می دهد در مصر باستان شنبلیله برای خوشبو کردن و مومیایی کردن استفاده می شده است. در مصر امروزی ، شنبلیله هنوز به عنوان مکملی در آرد گندم و ذرت برای درست کردن نان استفاده می شود. در رم باستان ، شنبلیله جهت تسهیل زایمان استفاده می شده است. در طب سنتی چین ، دانه های شنبلیله به عنوان نیروزا و نیز درمان برای ضعف و ورم پاها ، استفاده می شود ,20-27) & Et al ,2003 Basch). طبق مطالعات انجام شده اثرات آنتی اکسیدانی ، ضد سرطانی ، ضد زخم ،ضد میکروبی ، ضد چاقی ، کاهندگی کلسترول و همچنین اثر حفاظتی شنبلیله در مقابل افزایش شدید قند خون در بیماران دیابتی گزارش شده است (Et al,2009,134-138 & A.Bawadi). فعالیت جسمانی برای کنترل دیابت نوع 2 اهمیت دارد. تمرین هوازی سبک ( راه رفتن ، جاگینگ یا دوچرخه سواری) یا تمرین مقاومتی (وزنه برداری) ، مقدار هموگلوبین گلیکوزیله A1C را حدود 0.6? کاهش می دهند. مقدار هموگلوبین A1C میانگین غلظت گلوکز پلاسما را بعد از 2 تا 3 ماه بیان می کند . 1درصد کاهش در مقدار هموگلوبین A1C با 15 تا 20 درصد کاهش در پیشامدهای قلبی عروقی بزرگ و با 37 درصد کاهش در عوارض عروقی کوچک همراه است(Et al,2007,357-369 & Sigal). در بیشتر مطالعات منفعتی از تمرین برای دیابت نوع 1 حاصل نشد بدلیل اینکه امکان دارد فرد مبتلا به دیابت نوع 1 در یک تلاش برای جلوگیری از هیپوگلیسمی کربوهیدرات اضافی مصرف کند . همچنین در دیابت نوع یک ،هیپوگلیسمی اغلب در حین تمرین سبک تا متوسط اتفاق می افتد به غیر از اینکه دوز انسولین کم می شود یا کربوهیدرات اضافی مصرف می شود. با این وجود افراد دیابتی نوع یک که به طور منظم ورزش می کنند مرگ و میر کمتری در مقایسه با همتایان بی تحرک خود داشته اند. به دلایل روانشناختی و اجتماعی ، فعالیت جسمانی به دلیل اینکه بیشتر بیماران دیابتی نوع 1 جوان تر از همتایان نوع 2 خود هستند، مطلوب وخوشایند است (Bastaki,2005,111-134).
ویسفاتین ادیپوکاین شناخته شده جدیدی است که از چربی احشایی انسان و موش ترشح می شود(Et al,2011,4-7& Naz).
ویسفاتین توسط چربی احشایی تولید می شود و بلوغ سلول B را ارتقا می بخشد و مانع از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوزیس) نوتروفیل می شود. مطالعات اخیر اشاره می کند که شرکت ویسفاتین در بیماری زایی نفروپاتی دیابتی (DN) در مطالعات تجربی درون بافتی(In vivo) و آزمایشگاهی(In vitro) نشان داده است که ویسفاتین توسط سلولهای کلیوی (پودوسیت ها ، سلول های مزانژیال و سلول های توبولار پروگزیمال) تولید می شود و حیوانات دیابتی سطوح بالاتری از این ادیپوسایتوکاین تولید می کنند(Et al ,2012,7-18& Luis-Rodr?guez). ویسفاتین که در گذشته به فاکتور افزایش دهنده کلونی پیش سلول B (PBEF) معروف بود ، عملکردی نیز در سیستم ایمنی دارد که به عنوان فاکتور رشد برای سلول های B اولیه توصیف می شود(Et al , 2012,24-31& Alinejad) و همچنین عمل نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز را نشان می دهد(Et al,2010,169-173 & Kami?ska).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید